Antal Kerpely Doctoral School of Materials Science and Technology

Obtaining PhD Degree 

scientific degree Materials Science and Technology

"Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought." Szent-Györgyi Albert

 

Requirements of obtaining a PhD degree

 • obtained ’absolutorium’;
 • presentation of an appropriate level of independent scientific work with articles or reports;
 • proof of the required level of knowledge of two foreign languages;
 • independent solution of a scientific task in connection with the requirements of the degree, submit a dissertation or creation (hereinafter: dissertation), defense of the results summarized in the theses in a public discussion;
 • minutes of the scientific workshop discussion.

Starting of the PhD degree process

The conditions for starting a PhD degree process contains the Regulations of the University of Miskolc for Doctoral Training and Doctoral (PhD) degree acquisiton in §14 for those students who started their studies before September 1, 2016.

The conditions for starting a PhD degree process for PhD students who started their studies after September 1, 2016 are as follows:

 • the request for defense;
 • minutes of the scientific workshop discussion;
 • doctoral dissertation and its electronic version;
 • the thesis booklet of the dissertation in 50 copies and in electronic version;
 • the obtained absolutorium;
 • documents proving the Candidate’s language skills;
 • a statement (Annex 12) that the Candidate (in the same discipline) does not have a doctoral degree procedure in progress, did not have an unsuccessful doctoral defense within two years, and the application for the degree procedure was not rejected within two years;
 • co-author statements.

For details click on the following options

Naturalization of a scientific degree obtained abroad

Az eljárás “A Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata” 24.§-a alapján történik.

Az eljárás megindítására irányuló kérelemhez a következőt kell mellékelni:

 • az eredeti oklevél hiteles másolata, vagy az eredeti oklevél;
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolata (pl. leckekönyv), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, stb.) sikeres teljesítését;
 • az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítása;
 • disszertáció, tézisfüzet;
 • önéletrajz;
 • személyi igazolvány, nem magyar állampolgár esetében az itt-tartózkodását igazoló okmány;
 • publikációs jegyzék (hazai, külföldi) és azok külön lenyomatai;
 • két középfokú állami nyelvvizsga meglétét igazoló bizonyítvány hiteles másolata;
 • az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény.
Kérelem a külföldön szerzett tudományos fokozat PhD fokozatként történő honosításához.

Information about the PhD language exam

A vizsgára jelentkező két tagból álló vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. A bizottság elnökét és tagját, az Idegennyelvi Oktatási Központ vezetőjével egyetértésben, a tudományos rektorhelyettes kéri fel.

A vizsga két részből áll:

 1. Írásbeli vizsga
  A szóbeli vizsga előtt legalább egy héttel bonyolítandó (időt adva a bizottság tagjainak a fordítás külön-külön történő értékelésére). A vizsgán egy, a szaktanszék által kijelölt, eredeti és fordításban még meg nem jelent kb. 25-30 sor (1500-1800 n) terjedelmű idegen nyelvű szöveget kell magyarra fordítani. A fordításhoz csak nyomtatott, a kereskedelemben kapható szótár használható. Az írásbeli vizsga időtartama: 100 perc. A fordítást az elnök elsősorban szaknyelvi szempontból (a szakmai szókincs használata, a szöveg szakmailag helyes értelmezése stb.), a nyelvtanár pedig nyelvi szempontból értékeli. A kijavított fordítást a szóbeli vizsgát követő rövid megbeszélésükön véglegesen kiértékelve 0-5 pontig osztályozzák (az írásbeli vizsgán tehát max. 5 pont szerezhető).  
 2. Szóbeli vizsga
  Először a vizsgázó egy egyszerű nyelvezetű beszélgetést folytat általános társalgási témákról (6-8 perc).* Ezt egy szaknyelvi társalgás követi (8-10 perc), amely során a vizsgázó beszámol szakmai tevékenységéről, illetve válaszol a szakterületére vonatkozó kérdésekre.

Értékelés

A szóbeli vizsgát követően a vizsgabizottság meghatározza a fordításra adható 0-5 pontig terjedő végleges osztályzatot, majd ezt követően megállapítja a szóbeli teljesítményre adható, két részből álló pontszámot (ez esetben is 0-tól 5 pontig osztályozva). Az elérhető maximális pontszám: 15. Ha ennek 60 %-át (9 pontot) a vizsgázó eléri, nyelvi vizsgája elfogadottnak tekintendő /”megfelelt” vagy “nem felelt meg” értékeléssel/.

*Amennyiben a vizsgázónak az adott nyelvből legalább alapfokú A vagy C típusú állami nyelvvizsgabizonyítványa van, a szóbeli vizsga általános társalgási része alól felmenthető. Így a megszerezhető maximális pontszám 10, amelynek a 60 %-át (6 pontot) kell legalább elérni a vizsga abszolválásához.

About DOI identifier

A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Művek Tárában, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelően (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

DOI (Digital Object Identifier) rendszer a digitális környezetben fellelhető tartalmak azonosítására szolgál, segítségével biztosítható az elektronikus dokumentumok internetes elérésének folyamatossága.

PhD dolgozatok DOI azonosítóval való megjelölése tárgyában a Szenátus 458/2013. számú határozatával jóváhagyta a Miskolci Egyetem és az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) közötti megállapodást, amely alapján az MTA KIK a DataCite szervezeten keresztül DOI azonosítót biztosít.

Proceeding, responsibilities

A feladat végrehajtásának lépései

 1. A védés előtt a doktori iskola adminisztrátora elküldi a PhD értekezést és téziseit a midra@uni-miskolc.hu címre.
 2. A könyvtár elhelyezi az értekezést és a téziseket a MIDRA adatbázisban és a linkeket visszaküldi a doktori iskola adminisztrátorának.
 3. A doktori iskola adminisztrátora doktori.hu-ra feltölti a linkeket.
 4. Az EDT döntés után a sikeres védés tényéről a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság (TNRT) értesítést küld a midra@uni-miskolc.hu címre.
 5. A könyvtár képzi a DOI-t, a disszertációban elhelyezi az azonosítót (szoftverrel rábélyegzi) és cseréli a repozitóriumban a fájlt.
 6. A könyvtár az értekezésre mutató új linket elküldi a doktori iskola adminisztrátorának és az MTMT adminisztrátornak.

A levél tartalmazza:

 • OI azonosító számot,
 • a PDF-kre mutató linket, amit az ODT honlapján kell elhelyezni
 • a MIDRA metaadatokra mutató linket, ami a szerzőnek az MTMT-ben rögzítenie.

A doktori iskola adminisztrátora a doktori.hu-n cseréli a linkeket és értesíti a szerzőt, hogy a MIDRA-ban elérhető a végleges, DOI-s változat. A rendelkezésére álló nyomtatott értekezésbe beírja a DOI-t.

A szerző felviszi az MTMT-be az értekezés adatait, DOI-val, DOI-s url-lel. (A szerző ne a PDF-re, hanem a metaadatra mutató linket vegye fel az MTMT-be!)

A szerző értesíti a könyvtárat (midra@uni-miskolc.hu) és a TNRT-t (rekkazar@uni-miskolc.hu), ha bekerült az MTMT-be az értekezés, mert csak ezután kérhető a DOI élesítése.

A könyvtár kéri az MTA KIK doi-info@konyvtar.mta.hu címen a DOI élesítését.

Ha az élesítés sikerességéről visszajelzés érkezett, akkor értesíti a 4-es admin jogosultsággal rendelkező MTMT adminisztrátort, hogy hitelesítse az értekezést az MTMT-ben. A hitelesítés során az adminisztrátornak hozzáférést kell biztosítani a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság anyakönyvi anyagához.

Szerző feladatai

Sikeres védést követően a doktori iskola adminisztrátora megküldi neki az értekezés DOI azonosítóját, az értekezés elérhetőségét a MIDRA adatbázisban.

Felviszi az értekezést az MTMT-be. Itt az alábbi speciális adatok megadására kell figyelni:

 • Közlemények kézi felvitele alatt a disszertáció adatlapot válassza.
  Megjelenés év megegyezik a védés évével.Azonosítóknál vegye fel a DOI-t.
 • Azonosítóknál a MIDRA alatt adja meg az értekezés MIDRA rekordra mutatató linkjét (azt a linket, amit a doktori iskolától megkapott). Jelenleg még nem választható ki az azonosítók alatt a MIDRA, amíg ez nem változik, addig a Teljes dokumentum alá vegye fel a linket.
  Nem nyilvános mentés.

Értesíti a könyvtárat (midra@uni-miskolc.hu) és a TNRT-t (rekkazar@uni-miskolc.hu), ha bekerült az MTMT-be az értekezés.

Doktori iskola adminisztrátorának feladatai

A védés előtt a doktori iskola adminisztrátora elküldi a PhD értekezést és téziseit a midra@uni-miskolc.hu címre.

A könyvtár elhelyezi az értekezést és a téziseket a MIDRA adatbázisban és a linkeket visszaküldi a doktori iskola adminisztrátorának.

A doktori iskola adminisztrátora doktori.hu-ra feltölti a linkeket.

A sikeres védést követően könyvtár az értekezésre mutató új linket elküldi a doktori iskola adminisztrátorának.

A levél tartalmazza:

 • DOI azonosító számot,
 • a PDF-kre mutató linket, amit az ODT honlapján kell elhelyezni
 • a MIDRA metaadatokra mutató linket, ami a szerzőnek az MTMT-ben rögzítenie

A doktori iskola adminisztrátora a doktori.hu-n cseréli a linkeket és értesíti a szerzőt, hogy a MIDRA-ban elérhető a végleges, DOI-s változat. A rendelkezésére álló nyomtatott értekezésbe beírja a DOI-t. A szerzőnek küldött levél tartalmazza az értekezés DOI azonosítóját és az értekezés elérhetőségét a MIDRA adatbázisban.

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság feladatai

Az EDT döntés után a sikeres védés tényéről a TNRT értesítést küld a midra@uni-miskolc.hu címre.

A szerző értesíti a könyvtárat (midra@uni-miskolc.hu) és a TNRT-t (rekkazar@uni-miskolc.hu), ha bekerült az MTMT-be az értekezés.

A DOI élesítése után a 4-es admin jogosultsággal rendelkező MTMT adminisztrátornak hitelesítenie kell az értekezést az MTMT-ben. A hitelesítés során az adminisztrátornak hozzáférést kell biztosítani a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság anyakönyvi anyagához.