Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola

Felvételi eljárás

A Miskolci Egyetem Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola doktori képzésre való jelentkezést hirdet meg a 2023/24. tanév II. félévre (keresztféléves képzésre)  akkreditált doktori iskolák keretén belül.

A doktori képzés fő jellemzői:

 • A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.
 • A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási”, a második a „kutatási és disszertációs” szakasz.
 • A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. 
 • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.
 • Az államilag támogatott doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.

Doktori képzésre jelentkezhetnek az utolsó éves egyetemi hallgatók, egyetemi oklevéllel, vagy mesterfokozat megszerzését tanúsító oklevéllel rendelkező személyek (a doktori képzésre történő jelentkezéskor a külföldi végzettségi szint elismerését kérelmeznie kell a jelentkezőnek, csatolva az oklevél, valamint a tanulmányok időtartamát, a tanulmányok sikeres teljesítését igazoló dokumentumok hiteles másolatát, valamint a fenti dokumentumok hiteles fordítását), valamint alapképzésben szerzett oklevéllel, vállalva a mesterképzés doktori képzéssel egyidejű folytatását.

Képzési formák:

 1. Államilag támogatott
 2. Önköltséges

A felvétel követelményei és feltételei

 1. sikeres záróvizsgával (államvizsgával) befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább „jó”, illetve „cum laude”  minősítésű egyetemi oklevél, vagy mesterfokozat megszerzését igazoló ugyanilyen minősítésű oklevél, vagy alapképzésben szerzett (BSc) oklevél, vállalva a doktori képzéssel egyidejűleg a mesterképzésben való részvételt,
 2. idegen nyelvtudás bizonyítására a felvételin angol nyelvű szóbeli prezentáció a kutatási témából,
 3. kellő szintű szakmai tájékozottság a választott kutatási témában.

A felvétel során előnyt élvez az igazolt tudományos/szakmai eredménnyel (pl.: Pro Scientia Aranyérem, külföldi részképzés, publikáció, díjnyertes TDK dolgozat vagy más hasonló tevékenység) rendelkező jelentkező.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok

 1. leckekönyv másolata (papíralapú index másolata vagy a NEPTUN-ból nyomtatott);
 2. oklevél másolata az eredeti dokumentum bemutatásával;
 3. szakmai önéletrajz;
 4. nyelvismeretet bizonyító dokumentum másolata (amennyiben van);
 5. TDK tevékenység igazolása;
 6. szakcikkek és konferencia-előadások másolata;
 7. a doktori témáról való elképzelésének leírása (kutatási terv);
 8. a felvételi eljárási díj befizetését igazoló dokumentum;

A doktori iskolák a képzésre vonatkozó egyéb speciális feltételeket is meghatározhatnak, amelyek az adott doktori iskola honlapján (http://www.uni-miskolc.hu/doktori-iskolak) elérhetők.

Az elbírálás szempontjai

 • A felvételi bizottság a szóbeli felvételi vizsgán meggyőződik a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről.
 • A bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket és javasolja vagy nem javasolja felvételüket.
 • A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, amelynek elérése nem jelenti az automatikus felvételt. A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják és terjesztik elő a tudományági doktori tanácsnak. A tudományági doktori tanács az Egyetem Doktori Tanácsától kapott ösztöndíj keretszámok és a doktori iskola egyéb lehetőségeinek, valamint kapacitásának figyelembevételével javaslatot tesz a felvételre.
 • A felvételről az Egyetem Doktori Tanácsa dönt.
 • A záróvizsga előtt felvételiző hallgató csak feltételesen kerülhet felvételre. A felvétel csak akkor véglegesíthető, ha egyetemi oklevelének minősítése legalább „jó”, illetve „cum laude”.
 • A felvett nappali tagozatos hallgatót ösztöndíj illeti meg. A felvételt nyert állami ösztöndíjas hallgatók indokolt esetben kollégiumi elhelyezést kapnak és a hallgatói jogviszonynak megfelelő térítést fizetnek.

Határidők és beadás

Jelentkezés határideje: 2024. január 12.

A felvételi vizsga időpontja: 2024. január 23.

A felvételi döntés időpontja:  Várhatóan 2024. február 9.

A fevételi felhívás letölthető az alábbi linkre kattintva.

Felvételi eljárási díj: 9000,- Ft

A jelentkezési lap letölthető a Miskolci Egyetem honlapjáról (www.uni-miskolc.hu  Hallgatóinknak/Képzések/PhD képzés).

 

A pályázati dokumentáció benyújtására elektronikusan van lehetőség 2024.  január 12-i beküldési határidővel, amelyet a judit.kocsisne.kovacs@uni-miskolc.hu e-mail címre kell eljuttatni. A formai ellenőrzés után megfelelőnek talált dokumentumokat a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság szintén elektronikusan továbbítja az egyes doktori iskolákhoz.

A felvételi eljárási díj csekken történő befizetése nem lehetséges, így kérjük banki utalással teljesíteni az eljárási díj összegét.

 

Az Egyetem számlaszáma: MBH Nyrt. 10102718-51382100-01005004

A közleménybe kérjük beírni: Név, PhD felvételi eljárási díj, valamint Kerpely Antal Doktori Iskola

 

A pályázati felhívás és a jelentkezési lap, valamint a „Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata” a Miskolci Egyetem honlapján, www.uni-miskolc.hu (ezen belül Hallgatóinknak/Képzések/PhD képzés) megtalálható.

További információkkal szolgál az Országos Doktori Adatbázis (www.doktori.hu)