Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola

Fokozatszerzés

tudományos fokozat anyagtudomány- és technolgiák

"Az alapkutatás kérdéseit és megoldásukat általában nem használhatjuk fel azonnal. De bizonyos idő múlva a legtöbb alapvető felfedezés alkalmazható, és hozzájárul az élet minőségének a javításához." Szent-Györgyi Albert

 

A doktori fokozat megszerzésének feltételei

 • megszerzett abszolutórium;
 • megfelelő szintű önálló tudományos munkásság – cikkekkel, tanulmányokkal történő – bemutatása;
 • két idegen nyelv előírt, megfelelő szintű ismeretének igazolása;
 • a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló megoldása, értekezés/alkotás (a továbbiakban: „értekezés”) bemutatása, a tézisekben összefoglalt eredmények megvédése nyilvános vitában;
 • a tudományos műhelyvita jegyzőkönyve.

A PhD fokozatszerzési eljárás elindítása

A PhD fokozatszerzés elindításának feltételeit a 2016 szeptember elseje előtt kezdett PhD hallgatókra vonatkozóan a Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata (14.§) tartalmazza.

A 2016. szeptember 1-jétől kezdett doktorandusz hallgatókra vonatkozó PhD fokozatszerzés elindításának feltételei a következők:

 • a védés lefolytatására irányuló kérelem;
 • a tudományos műhelyvita jegyzőkönyve;
 • az idegen nyelvű védés esetén a Tudományági Doktori Tanács előzetes engedélye;
 • doktori értekezés és annak elektronikus változata magyar nyelven;
 • az értekezés tézisfüzete 50 példányban, továbbá a tézisfüzet elektronikus formában magyar és angol nyelven;
 • a doktori képzésben szerzett abszolutórium dokumentuma;
 • a jelölt nyelvismeretét bizonyító dokumentumok (a Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori fokozatszerzési szabályzata szerint);
 • nyilatkozat (12. melléklet), hogy a jelöltnek (ugyanezen tudományágban) nincs folyamatban doktori fokozatszerzési eljárása, két éven belül nem volt sikertelenül zárult doktori védése, fokozatszerzési eljárásra való jelentkezését két éven belül nem utasították el;
 • társszerzői nyilatkozatok.

Részletekért kattintson a következő menőpontokra.

Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása​

Az eljárás “A Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata” 24.§-a alapján történik.

Az eljárás megindítására irányuló kérelemhez a következőt kell mellékelni:

 • az eredeti oklevél hiteles másolata, vagy az eredeti oklevél;
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolata (pl. leckekönyv), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, stb.) sikeres teljesítését;
 • az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítása;
 • disszertáció, tézisfüzet;
 • önéletrajz;
 • személyi igazolvány, nem magyar állampolgár esetében az itt-tartózkodását igazoló okmány;
 • publikációs jegyzék (hazai, külföldi) és azok külön lenyomatai;
 • két középfokú állami nyelvvizsga meglétét igazoló bizonyítvány hiteles másolata;
 • az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény.
Kérelem a külföldön szerzett tudományos fokozat PhD fokozatként történő honosításához.

A PhD nyelvvizsgával kapcsolatos tudnivalók​​

A vizsgára jelentkező két tagból álló vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. A bizottság elnökét és tagját, az Idegennyelvi Oktatási Központ vezetőjével egyetértésben, a tudományos rektorhelyettes kéri fel.

A vizsga két részből áll:

 1. Írásbeli vizsga
  A szóbeli vizsga előtt legalább egy héttel bonyolítandó (időt adva a bizottság tagjainak a fordítás külön-külön történő értékelésére). A vizsgán egy, a szaktanszék által kijelölt, eredeti és fordításban még meg nem jelent kb. 25-30 sor (1500-1800 n) terjedelmű idegen nyelvű szöveget kell magyarra fordítani. A fordításhoz csak nyomtatott, a kereskedelemben kapható szótár használható. Az írásbeli vizsga időtartama: 100 perc. A fordítást az elnök elsősorban szaknyelvi szempontból (a szakmai szókincs használata, a szöveg szakmailag helyes értelmezése stb.), a nyelvtanár pedig nyelvi szempontból értékeli. A kijavított fordítást a szóbeli vizsgát követő rövid megbeszélésükön véglegesen kiértékelve 0-5 pontig osztályozzák (az írásbeli vizsgán tehát max. 5 pont szerezhető).  
 2. Szóbeli vizsga
  Először a vizsgázó egy egyszerű nyelvezetű beszélgetést folytat általános társalgási témákról (6-8 perc).* Ezt egy szaknyelvi társalgás követi (8-10 perc), amely során a vizsgázó beszámol szakmai tevékenységéről, illetve válaszol a szakterületére vonatkozó kérdésekre.

Értékelés

A szóbeli vizsgát követően a vizsgabizottság meghatározza a fordításra adható 0-5 pontig terjedő végleges osztályzatot, majd ezt követően megállapítja a szóbeli teljesítményre adható, két részből álló pontszámot (ez esetben is 0-tól 5 pontig osztályozva). Az elérhető maximális pontszám: 15. Ha ennek 60 %-át (9 pontot) a vizsgázó eléri, nyelvi vizsgája elfogadottnak tekintendő /”megfelelt” vagy „nem felelt meg” értékeléssel/.

*Amennyiben a vizsgázónak az adott nyelvből legalább alapfokú A vagy C típusú állami nyelvvizsgabizonyítványa van, a szóbeli vizsga általános társalgási része alól felmenthető. Így a megszerezhető maximális pontszám 10, amelynek a 60 %-át (6 pontot) kell legalább elérni a vizsga abszolválásához.

DOI azonosító kezelése

A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Művek Tárában, az általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelően (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

DOI (Digital Object Identifier) rendszer a digitális környezetben fellelhető tartalmak azonosítására szolgál, segítségével biztosítható az elektronikus dokumentumok internetes elérésének folyamatossága.

PhD dolgozatok DOI azonosítóval való megjelölése tárgyában a Szenátus 458/2013. számú határozatával jóváhagyta a Miskolci Egyetem és az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) közötti megállapodást, amely alapján az MTA KIK a DataCite szervezeten keresztül DOI azonosítót biztosít.

Eljárásrend, feladatkörök

A feladat végrehajtásának lépései

 1. A védés előtt a doktori iskola adminisztrátora elküldi a PhD értekezést és téziseit a midra@uni-miskolc.hu címre.
 2. A könyvtár elhelyezi az értekezést és a téziseket a MIDRA adatbázisban és a linkeket visszaküldi a doktori iskola adminisztrátorának.
 3. A doktori iskola adminisztrátora doktori.hu-ra feltölti a linkeket.
 4. Az EDT döntés után a sikeres védés tényéről a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság (TNRT) értesítést küld a midra@uni-miskolc.hu címre.
 5. A könyvtár képzi a DOI-t, a disszertációban elhelyezi az azonosítót (szoftverrel rábélyegzi) és cseréli a repozitóriumban a fájlt.
 6. A könyvtár az értekezésre mutató új linket elküldi a doktori iskola adminisztrátorának és az MTMT adminisztrátornak.

A levél tartalmazza:

 • OI azonosító számot,
 • a PDF-kre mutató linket, amit az ODT honlapján kell elhelyezni
 • a MIDRA metaadatokra mutató linket, ami a szerzőnek az MTMT-ben rögzítenie.

A doktori iskola adminisztrátora a doktori.hu-n cseréli a linkeket és értesíti a szerzőt, hogy a MIDRA-ban elérhető a végleges, DOI-s változat. A rendelkezésére álló nyomtatott értekezésbe beírja a DOI-t.

A szerző felviszi az MTMT-be az értekezés adatait, DOI-val, DOI-s url-lel. (A szerző ne a PDF-re, hanem a metaadatra mutató linket vegye fel az MTMT-be!)

A szerző értesíti a könyvtárat (midra@uni-miskolc.hu) és a TNRT-t (rekkazar@uni-miskolc.hu), ha bekerült az MTMT-be az értekezés, mert csak ezután kérhető a DOI élesítése.

A könyvtár kéri az MTA KIK doi-info@konyvtar.mta.hu címen a DOI élesítését.

Ha az élesítés sikerességéről visszajelzés érkezett, akkor értesíti a 4-es admin jogosultsággal rendelkező MTMT adminisztrátort, hogy hitelesítse az értekezést az MTMT-ben. A hitelesítés során az adminisztrátornak hozzáférést kell biztosítani a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság anyakönyvi anyagához.

Szerző feladatai

Sikeres védést követően a doktori iskola adminisztrátora megküldi neki az értekezés DOI azonosítóját, az értekezés elérhetőségét a MIDRA adatbázisban.

Felviszi az értekezést az MTMT-be. Itt az alábbi speciális adatok megadására kell figyelni:

 • Közlemények kézi felvitele alatt a disszertáció adatlapot válassza.
  Megjelenés év megegyezik a védés évével.Azonosítóknál vegye fel a DOI-t.
 • Azonosítóknál a MIDRA alatt adja meg az értekezés MIDRA rekordra mutatató linkjét (azt a linket, amit a doktori iskolától megkapott). Jelenleg még nem választható ki az azonosítók alatt a MIDRA, amíg ez nem változik, addig a Teljes dokumentum alá vegye fel a linket.
  Nem nyilvános mentés.

Értesíti a könyvtárat (midra@uni-miskolc.hu) és a TNRT-t (rekkazar@uni-miskolc.hu), ha bekerült az MTMT-be az értekezés.

Doktori iskola adminisztrátorának feladatai

A védés előtt a doktori iskola adminisztrátora elküldi a PhD értekezést és téziseit a midra@uni-miskolc.hu címre.

A könyvtár elhelyezi az értekezést és a téziseket a MIDRA adatbázisban és a linkeket visszaküldi a doktori iskola adminisztrátorának.

A doktori iskola adminisztrátora doktori.hu-ra feltölti a linkeket.

A sikeres védést követően könyvtár az értekezésre mutató új linket elküldi a doktori iskola adminisztrátorának.

A levél tartalmazza:

 • DOI azonosító számot,
 • a PDF-kre mutató linket, amit az ODT honlapján kell elhelyezni
 • a MIDRA metaadatokra mutató linket, ami a szerzőnek az MTMT-ben rögzítenie

A doktori iskola adminisztrátora a doktori.hu-n cseréli a linkeket és értesíti a szerzőt, hogy a MIDRA-ban elérhető a végleges, DOI-s változat. A rendelkezésére álló nyomtatott értekezésbe beírja a DOI-t. A szerzőnek küldött levél tartalmazza az értekezés DOI azonosítóját és az értekezés elérhetőségét a MIDRA adatbázisban.

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság feladatai

Az EDT döntés után a sikeres védés tényéről a TNRT értesítést küld a midra@uni-miskolc.hu címre.

A szerző értesíti a könyvtárat (midra@uni-miskolc.hu) és a TNRT-t (rekkazar@uni-miskolc.hu), ha bekerült az MTMT-be az értekezés.

A DOI élesítése után a 4-es admin jogosultsággal rendelkező MTMT adminisztrátornak hitelesítenie kell az értekezést az MTMT-ben. A hitelesítés során az adminisztrátornak hozzáférést kell biztosítani a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság anyakönyvi anyagához.