Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola

Komplex vizsga

A komplex vizsgára történő jelentkezés feltételei

innováció. eredmény.

A doktorandusz hallgatóknak a 4. félév végén komplex vizsgát kell tenni.
A vizsga időpontját a Doktori Iskola Tanácsa jelöli ki és nyilvánosságra hozza a vizsga előtt min. 2 héttel.

Ösztöndíjas – és levelezős hallgató esetén

 • 90 kreditpont megszerzése, amely a következőből áll:
 • a teljesített négy kötelező tárgy, és fakultatív tárgyak vizsgái;
 • három kutatószeminárium;
 • a publikációkból min. 10 kredittel teljesíthet

Egyéni felkészülők esetén

90 kreditpont megszerzése, amelyet a Doktori Tanács által előírt vizsgák letételével, valamint publikációkkal teljesíthet

A vizsgára jelentkezés menete

 1. Az aktuális félév elején a „Komplex tervezés” c. tantárgy felvétele a NEPTUN-ban. 
 2. A „Komplex tervezés” c. tantárgyból az aláírás megszerzése, melynek feltétele a tudományos kutatási beszámoló és terv elkészítése, írásban történő leadása, szóban történő ismertetése.
 3. Az aktuális félév szorgalmi időszakának végéig a kitöltött jelentkezési lap és mellékleteinek leadása nyomtatott, aláírt formában és elektronikusan a Dékáni Hivatalba. A mellékletek a következők:
  1. ​kreditigazolás: a Dékáni Hivatal állítja ki, a Doktori Iskola vezetőjének aláírásával a részletes kreditigazolást a 90 kreditpont megszerzéséről.
  2. MTMT adatok: csatolni kell az MTMT-ből (idegen nyelvű képzésnél Google Scholar-ból) a hallgató által letöltött az MTMT esetén Általános táblázatot és az MTMT-ben (Google Scholar-ban) található közlemények bibliográfiai adatait a hivatkozásokkal együtt.
  3. témavezetői ajánlás;
  4. tudományos szakmai beszámoló és terv

A komplex vizsga menete

A komplex vizsgát magyar vagy angol nyelven kell teljesíteni.

A vizsga két fő részből áll:

 1. elméleti rész: A vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza. 
 2. disszertációs rész: A doktorandusz hallgató a tudományos kutatási beszámolóját és tervét előadásban és – a vizsgát megelőzően – írásban is ismerteti. Az írásos beszámoló terjedelmi és formai követelményeit a Doktori Iskola Tanács hagyja jóvá.

A vizsgát nyilvánosan, hat fős bizottság előtt kell letenni. A bizottság tagjait a Doktori Tanács jelöli ki.

A vizsga során jegyzőkönyv készül, melyben részletesen minősítik a vizsgázó munkáját tudományos szempontból is. 

A komplex vizsga kiértékelése

 • A vizsga eredményét a komplex vizsga napján ki kell hirdetni.
 • A bizottság külön értékeli a komplex vizsga elméleti – és disszertációs részét 1-2-3-4-5 pontozással.
 • A komplex vizsga sikeres, ha mindkét részből 60% -ot teljesített a hallgató.
 • Az értékelést kétfokozatú minősítési rendszer jellemzi: megfelelt vagy nem megfelelt minősítés.
 • Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a doktorandusz az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a vizsgát.
 • Sikertelen disszertációs vizsgarész esetén a doktorandusz újra adhat be jelentkezést később szervezendő komplex vizsgára egyéni felkészüléssel, mely sikeressége esetén a képzés második szakaszába önköltséges képzésbe léphet.
 • Sikertelen komplex vizsga esetén a kötelezettség elmulasztásának, illetve sikertelenségének napján a hallgatói jogviszonya megszűnik.