Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Szakdolgozat, diplomamunka

Szakdolgozat, diplomamunka általános információk

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat Anyag- és Vegyészmérnöki Karra vonatkozó melléklete alapján
(Ad. 61.§ (1)-(12) bekezdések – KSz. 25.§)

 1. Az Anyag- és Vegyészmérnöki Karon az alapképzésben résztvevő hallgatóknak Szakdolgozatot, a mesterképzésben résztvevő hallgatóknak Diplomamunkát kell készíteni.
 2. A Diplomamunka tárgyának kapcsolódnia kell a specializációs és lehetőség szerint a kiegészítő specializációs tantervhez kötődő gyakorlati feladathoz.
 3. A Szakdolgozat készítésének célja a tananyag szakmai elmélyítése, A Szakdolgozat és Diplomamunkával szemben támasztott további alapkövetelmény, hogy a dolgozat tartalmazzon a hallgató által önállóan elvégzett mérést, kutatást, amelynek eredményeit a hallgató dolgozatában köteles feldolgozni és abból önállóan következtetést levonni.
 4.  Az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar hallgatói számára Szakdolgozat feladatot a Kar intézetei hirdetnek meg. A diplomamunka feladatok meghirdetésébe a specializáció vezetőket is be kell vonni. A diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot a tanszékek a diplomatervezést megelőző félév regisztrációs hetében készítik el teljes szövegezésben. Egy tanszék tetszőleges számú diplomamunka/szakdolgozat feladatot hirdethet meg, de minimálisan annyi kihirdetése szükséges, amennyi hallgatója az adott tanszékhez kapcsolódó specializációnak van. A meghirdetést az intézeti hirdetőtáblákon írásban is ki kell függeszteni.
 5. A hallgató részt vehet a diplomaterv vagy szakdolgozat ipari partnerének kiválasztásában, így segítheti későbbi munkavállalását.
 6. A meghirdetett szakdolgozati vagy diplomamunka feladatok közül a hallgató választ a képzésének, érdeklődésének megfelelően. A hallgatónak 4 hét áll rendelkezésre a választásra.
 7. A diplomamunka feladatok személyre történő kiírásának előfeltétele az, hogy a hallgató a dolgozatírást megelőző félévben a tanszékvezetőtől/intézetigazgatótól kérje ezt. A Szakdolgozat/Diplomamunka felvételének további feltétele, hogy a hallgató teljesítse a tantárgyi követelményrendszert, továbbá az adott félév elején rendelkezzen BSc képzés esetén összesen legalább 135 kreditponttal, MSc képzés esetén legalább 60 kreditponttal.
 8. A diplomamunka/szakdolgozat témáknak a hallgatókhoz rendelését hallgatói kérelmek alapján a tanszékvezetők/intézetigazgatók végzik. A tanszékektől beérkező információk alapján a tanulmányi ügyintéző a kiírásokat összesíti, és előterjesztést tesz a Kari Tanács számára. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a hallgató nevét, a diplomaterv témáját, az iparvállalat megnevezését (ha van), a konzulensek nevét (tanszéki/intézeti konzulens, ipari konzulens). A Kari Tanácsülés a névre szóló diplomamunka és szakdolgozat feladatokat a dolgozatírást megelőző szemeszter 4-10. hetében megtartott Kari Tanácsülésén tárgyalja. A Kari Tanács a személyre szóló feladatokat elfogadja, vagy módosítja, majd a hallgatóság számára a kiadást engedélyezi.
 9. A képzés utolsó diplomamunka vagy szakdolgozatíró félévére történő beiratkozás feltétele az előző félév lezárásán túl a szükséges kreditpontok megléte, valamint az, hogy a hallgató rendelkezzen érvényes Szakdolgozat/Diplomamunka kiírással. A kiírt diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot az Intézetigazgató adja ki és gondoskodik az abban szereplő feladatok végrehajthatóságáról. A diplomamunka vagy szakdolgozat feladatot nyomtatott formában kell a hallgató számára átadni, legkésőbb a dolgozatkészítést megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó hetében. A diplomamunka átadás-átvételéről a diplomaterv feladatot kiíró tanszékvezetők/intézetigazgatók gondoskodnak. A hallgató a diplomaterv feladat átvételét elismervényen aláírásával igazolja.
 10. A formai követelmény szerint a diplomamunka vagy szakdolgozat „Feladatkiírásnak” az alábbi tagolásúnak kell lennie:
  –   a diplomaterv címe, a hallgató neve,
  –   a diplomatervben megoldandó feladatok felsorolása,
  –   az iparvállalat megnevezése (ha van),
  –   az ipari konzulens neve (ha van),
  –   amennyiben a hallgató kiegészítő specializációt is hallgatott, a kiegészítő specializációs feladatrész megnevezése,
  –   intézetvezető aláírása, dátum és intézeti pecsét.
 11. A diplomamunka, illetve szakdolgozatok leadási határideje a mintatantervek alapján kerül megállapításra. A képzési tanterveknek megfelelően a dolgozatok leadásának pontos időpontja a tanév elején a Miskolci Egyetem honlapján feltüntetett tanulmányi időbeosztásban kerül rögzítésre (általában az őszi félévben a 48., tavaszi félévben a 18. naptári hét első munkanapja).
 12. Szakdolgozatát/Diplomamunkáját csak az a hallgató adhatja le, akinek legfeljebb 3 tantárgyból van tantárgyi elmaradása.
 13. Nem megfelelő minőségű dolgozat esetén az intézetvezető a konzulensekkel egyetértésben megtagadhatja a bírálatra bocsátást.
 14. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az előírt kreditpontokat (BSc képzés esetén minimum 195 kreditpontot, anyag- és kohómérnök MSc képzés esetén minimum 100, vegyészmérnök MSc képzés esetén 90 kreditpont), úgy szakdolgozata/diplomamunkája védésre nem bocsájtható. A benyújtott diplomamunkák vagy szakdolgozatnak olyan kivitelűnek kell lennie, hogy az alkalmazkodjon a kari hagyományokhoz, oldalai ne legyenek cserélhetőek. A dolgozat elején befűzésre kell, hogy kerüljön a feladat kiírási lapja. A dolgozatot a hallgatónak aláírásával kell hitelesítenie. A beadáshoz szükséges egymással teljesen megegyező példányszám minimálisan 2 db.
 15. Abban az esetben, ha a dolgozat témája a témát adó vállaltra nézve bizalmas információt tartalmaz, a Vállalat kérheti a „Bizalmas kezelési szerződés” megkötését, melyet a vállalat képviselője, a diplomadolgozatot/szakdolgozatot gondozó intézet intézetigazgatója és a hallgató ír alá. Ebben az esetben az aláírt szerződés eredeti példányát is be kell kötni a dolgozat első oldalaként. Az titkosított dolgozatokat az Intézetben elzárt helyen kell tartani, és azt sem nyomtatott, sem digitalizált formában nem lehet átadni a Könyvtárnak, sem „harmadik fél” részére. Erről a Hallgatónak is nyilatkoznia kell a Dolgozat mellékleteként csatolt „A szerzői jogok részlegesátadásáról szóló nyilatkozatban” megfogalmazott megfelelő szövegrész aláírásával.
 16. Ha a dolgozat nem tartalmaz bizalmas információkat, a Hallgató a Dolgozat mellékleteként csatolt „A szerzői jogok részlegesátadásáról szóló nyilatkozat” erre vonatkozó szövegrészének aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szakdolgozat/Diplomadolgozat az Egyetemi Könyvtár részére átadható, annak tartalma nyilvános tárhelyekre feltölthető. Ebben az esetben a Hallgató köteles a Dolgozat tartalmát az Egyetemi Könyvtár által megadott tárhelyre is feltölteni.
 17. Az intézetigazgatók, specializációvezetők, konzulensek és az intézetvezetők által erre bevont tanszéki szakemberek a benyújtott diplomamunkákat vagy szakdolgozatokat értékelik és lehetőség szerint minimálisan egy külső szakértővel bíráltatják . A bírálatokat úgy kell bekérni a külső bírálóktól, hogy legyen minimum egy hét időtartam a dolgozat elolvasására és a bírálat elkészítésére. A bíráló munkájának könnyítése céljából a II. számú mellékletként csatolt bírálati szempontokat tartalmazó bírálati lapot kitöltve is elkészíthető a bírálat.
 18. Az írásos bírálatot a hallgatóval (jelölttel) minimálisan három nappal a diplomavédés előtt meg kell ismertetni azért, hogy a hallgató a dolgozat védésére felkészülhessen. A hallgató dolgozatát a záróvizsga bizottság előtt védi meg. Sikertelen védés esetén a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.
 19. A sikeresen megvédett diplomaterv kreditértéke anyag- és kohómérnök MSc képzésben 20 kreditpont, vegyészmérnök MSc képzésben 30 kreditpont, BSc képzésben a szakdolgozat kreditértéke 15 kreditpont.
 20.  Sikertelen szakdolgozat vagy diplomamunka készítés esetén a hallgatónak új feladatot lehet választani a következő tanévi meghirdetett feladatok közül.

A szakdolgozat/Diplomamunka formai követelményei a kari Hallgatói Követelményrendszer (HKR) mellékletében találhatók.

Röviden a Szakdolgozat/Diplomamunka elkészítésének folyamata:

 • A szakmai gyakorlat(ok) arra szolgálnak, hogy előkészítsék a szakdolgozat/diplomamunka elkészítését.
 • Alapszakon a 7. félévben a Szakdolgozat tárgy, mesterszakon 3. és 4. félévben az MSc kutató-, diplomamunka I-II. tárgyak keretében konzultációs formában segítik a konzulensek a hallgatókat.
 • A szakdolgozat/diplomamunka témáját az utolsó félév elején kell véglegesíteni, mert azt a Kari Tanácsnak jóvá kell hagynia.
 • A végleges, bekötött dolgozatok leadási határideje az egyetemi honlapon elérhető Tanulmányi időbeosztásban kerül rögzítésre:
  • őszi félévben novenber vége,
  • tavaszi félévben május eleje.